Neuromedic

Tim iskusnih profesora i
doktora Vama
na usluzi

Interdisciplinarni koncept za najbolji mogući oporavak.

 

Upoznajte naš tim

Mi smo visoko edukovani, stalno radimo na sticanju novih znanja i veština, uvek smo informisani o novim medicinskim dostignućima.

Najbolji tim za najbolje rezultate.


Tim lekara Poliklinike Neuromedic

Neurologija

Prof.dr Stojanka Đurić - neuropsihijatar- klinički neurofiziolog

Dr Vanja Đurić - specijalista neurologije

Prim.dr Marina Jolić - neuropsihijatar- klinički neurofiziolog


Reumatologija

Prof.dr Aleksandra Stanković - internista- reumatolog

Doc.dr Bojana Stamenković - internista- reumatolog


Kardiologija i interna medicina

Doc.dr Dragan Đorđević - internista- kardiolog

Doc.dr Tomislav Kostić - internista- kardiolog

Dr Miroslav Krstić - internista- kardiolog

Dr Ivan Kostić - internista


Endokrinologija

Dr Danijela Milić - internista- endokrinolog

Dr Sonja Kostić - internista- endokrinolog


Hematologija

Prof. dr Lana Mačukanović- Golubović - internista- hematolog

Dr Dragana Drašković- internista- hematolog


Nefrologija

Prof.dr Svetislav Kostić- internista- nefrolog


Pulmologija

Prof.dr Tatjana Pejčić - internista- pulmolog

Dr. Snežana Đorđević - internista- pulmolog

Neurologija:


Prof. dr Stojanka Đurić

Neuropsihijatar, klinički neurofiziolog

Prof. dr Stojanka Đurić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, u penziji, specijalista neuropsihijatar, subspecijalista kliničke neurofiziologije, vlasnik poliklinike “NEUROMEDIC” u Nišu. Bavi se neurologijom i kliničkom neurofiziologijom više od 40 godina.

Završila je Medicinski fakultet u Nišu, specijalizaciju iz neuropsihijatrije i subspecijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i odbranila doktorsku disertaciju na istom fakultetu. Bila je na edukaciji iz Kliničke neurofiziologije u Kliničkom centru u Ljubljani, u Nacionalnoj bolnici u Londonu i u Medicinskom akademskom centru u Amsterdamu. Objavila je preko 250 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima, na domaćim i inostranim kongresima. Kao autor, napisala je 4 knjige iz oblsati EEG-e, EMNG-e i Evociranih potencijala, a koautor je u četiri knjige, od kojih su dve internacionalnog značaja na engleskom jeziku. Urednik je jednog udžbenika i jednog praktikuma za studente strukovnih studija Medicinskog fakulteta u Nišu.

Bila je direktor Klinike za neurologiju i pomoćnik direktora Kliničkog centra u Nišu pet godina. Osnivač je službe Kliničke neurofiziologije na Klinici za neurologiju čiji je višegodišnji načelnik. Edukovala je preko 30 lekara i medicinskihtehni;ara iz EEG-e, EMNG-e i Evociranih potencijala u Srbiji. Bila je član republičke Komisije za stručni nadzor iz Neurologije, Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz neurologije i predsednik Komisije za polaganje subspecijalističkog ispita iz kliničke neurofiziologije na Medicinskom fakultetu u Nišu. Bila je šef Katedre za neurologiju Med. fakulteta i predsednik Neurološke sekcije SLD-a. Srbije.

U toku svog profesionalnog rada više puta je nagrađivana za izuzetan doprinos razvoju zdravstvene službe, a 2002. god. monografija pod nazivom “EVOCIRANI POTENCIJALI” čiji je ona autor, dobila je prvu nagradu SLD-a u Nišu.

Na kraju profesionalne karijere nagrađena je najvišom nagradom Srpskog Lekarskog Društva – nagradom za ŽIVOTNO DELO.

Neuromedic

Prof. Dr Stojanka Đurić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, rođena 25. januara 1948. god u Gornjoj Slatini kod Leskovca. Po završetku osmogodišnje škole i gimnazije u Leskovcu, upisala je Medicinski fakultet u Nišu 1967. a dipliomirala 1972 god Svoju profesionalnu karijeru započela je u Vojnoj bolnici u Nišu kao lekar opšte prakse, a potom završila specijalizaciju iz Neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Nišu. Kao neuropsihijatar radila je punih 10 godina u istoj ustanovi. Za to vreme više puta je pohvaljivana i nagrađivana za izuzetne rezultate na unapređenju zdravstvene službe u tadašnjoj JNA. Kao mlad specijalista istovremeno se bavi i naučnim radom, tako da je prve autorske radove publikovala u Vojnosanitetskom pregledu još 1985. god., što je, u to vreme, bila retkost u Vojnoj bolnici.

Nezadovoljna samo radom specijaliste, završava edukaciju iz Elektromioneurografije na VMA i prva uvodi ovu metodu u Vojnoj bolnici u Nišu. Na poziv direktora Neuropsihijatrijske klinike u Gornjoj Toponici zasniva stalni radni odnos u toj ustanovi i formira Neurofiziološku službu za veoma kratko vreme. Pored već završene edukacije iz Elektromiografije na VMA, završila je edukaciju iz Evociranih potencijala u Ljubljani, Londonu i Amsterdamu. Svojom neizmernom energijom, znanjem i umenjem odbranila je doktorsku disertaciju iz Kliničke neurofiziologije pod mentorstvom prof dr Tineta Preveca iz Ljubljane. Izabrana je u zvanje docenta na predemtu Neurologija 1995 god., u zvanje vanrednog profesora 2001. a u zvanje redovnog profesora 2007 god.

Prva je osnovola odeljenje Kliničke neurofiziologije na Klinici za neurologiju u Nišu koja je postala referentni centar za edukaciju lekara i medicinskih tehničara u Srbiji. Edukovala je oko 30 lekara specijalista neurologa i fizijatara i medicinskih tehničara iz različitih zdravstvenih centara Srbije koji su, sa dužnim poštovanjem i u znak zahvalnosti za sve što je učinila za njih, organizovali veličanstveni simpozijum 02. 10. 2013. god. povodom njenog odlaska u penziju. Prva je uvela metodu EVOCIRANI POTENCIJALI u kliničkoj praksi u Srbiji. Poseban doprinos je dala u primeni projekta kadaverične transplantacije organa u Kliničkom centrtu kao predsednik Komisije za potvrđivanje moždane smrti pomoću EEG-a i Evociranih potencijala. Ove metode je prva uvela u Nišu i u Srbiji.

Uporedo sa razvojem kliničkog rada, energično se bavi i naučnim radom Publikovala je preko 250 stručnih i naučnih radova u nacionalnim i stranim časopisima na SCI listi. Prva je, na tadašnjoj Katedri za neuropsihijatriju, publikovala naučni rad u časopisu na SCI listi 1992. god. koji se i danas citira kao referentni za intraoperativni monitoring evociranih potencijala.Prva je na Katedri za neurologiju i u Srbiji napisala udžbenik pod nazivom KLINIČKA NEUROFIZIOLOGIJA u tri izdanja za lekare na specijalizaciji iz neurologije i užoj specijalizaciji iz Kliničke neurofiziologije.Zatim, monografiju EVOCIRANI POTENCIJALI koja je nagrađena prvom nagradom od strane SLD-a podružnice u Nišu 2003. god. Urednik je i koautor udžbenika OSNOVI NEUROLOGIJE i PRAKTIKUMA za studente strukovnih studija, kao i PRIRUČNIKA iz neurologije za studente medicine..Koautor je udžbenika FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA u: Olga Kostić u dva izdanja,, Bila je više puta mentor u izradi magistarskih i doktorskih teza, član Komisija za odbranu disertacija na Medicinskom fakultetzu u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.

Uporedo sa naučnim i stručnim radom prof Đurić ima posebne zasluge za stručni i organizacioni razvoj Klinike za neurologiju i Kliničkog centra u periodu od 1995. do 2000. god. Bila je prva žena direktor Klinike za neurologiju KC u Nišu. Osoblje Klinike taj period pamti po dobroj organizaciji rada, redu i radnoj disciplini, a profesorku kao strogog i pravičnog direktora koja je imala isti „aršin” za sve radnike klinike. Kao direktor, mnogo je truda i energije uložila u unapređenju stručnog rada, opremanju i afirmaciji Klinike za neurologiju, kako u Kliničkom centru, tako i šire u tadašnjoj Jugoslaviji. Bila je prvi direktor u Kliničkom centru koja je uvela informacioni sistem 1996. god, a koji se i danas koristi na Klinici za neurologiju. Za ovakav rad više puta je pohvaljivana u Kliničkom centru.

Organizovala je po prvi put u Nišu Kongres neurologa tadašnje SRJ 1996. Sa međunarodnim učešćem, kao i prvi simpozijum o cerebrovaskularnim bolestima 1999. god. Bila je prvi Predsednik radničkog saveta i jedan od glavnih osnivača Kliničkog centra 1988. god. Bila je član NN veća Medicinskog fakulteta u Nišu, Komisije za specijalistički ispit iz Neurologije i Urgentne medicine, Republičke komisije za stručni nadzor neuroloških službi u Srbiji, član Svetske asocijacije neurologa, Udruženja neurologa Srbije, šef Katedre za neurologiju. Svoju profesionalnu karijeru završila je kao Predsednik Neurološke sekcije Srbije i nagradom za životno delo od strane SLD-a.

Kao penzioner nastavila je sa radom u privatnoj neurološkoj ordinaciji koju je osnovala 2003 god, a koja je 2018. god. preregistrovana u Polikliniku za neurologiju, internu i fizikalnu medicinu kojom sada rukovodi.

Dr spec.med Vanja Đurić

Specijalista neurologije

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu. Specijalizaciju iz neurologije završila je na istom fakultetu. Radila je kao specijalista neurologije i elektroneuromiografer jedanaest godina na Klinici za neurologiju u Nišu na Odeljenju kliničke neurofiziologije i na Odeljenju za neuromišićne bolesti.

Završila je edukaciju iz elektroneuromiografije u trajanju od godinu dana na istoj Klinici. Iskustvo je sticala i usavršavala se u Lozani u Švajcarskoj na Univerzitetskoj Klinici na Odeljenju za neuromišićne bolesti i u kabinetu za elektroneuromiografiju u trajanju od godinu dana. Završila je edukaciju iz elektroneuromiografije u Bernu u Švajcarskoj. Zatim, edukovala se u Parizu i Nici u Francuskoj iz oblasti neuromišićnih bolesti. Do sada je kao autor i koautor publikovala i saopštila 45 radova u domaćim i internacionalnim časopisima, od kojih su mnogi na Sci listi. Redovno prati domaće i internacionalne kongrese i novine iz oblasti neurologije, posebno neuromišićnih bolesti i elektroneuromiografije.

Nakon toga edukovala se iz oblasti kompjuterizovane spinalne neoperativne dekompresione terapije kod problema sa diskus hernijom kod eminentnih stručnjaka iz Amerike. Aktuelno učestvuje u naučno istraživačkim projektima iz oblasti neurologije. Trenutno je u završnoj fazi akademskih doktorskih studija na smeru medicinske nauke i radi na odobrenoj doktorskoj disertaciji iz oblasti neuropatija. Član je društva neurologa Srbije (DNS) i Evropske akademije za neurologiju (EAN).

Neuromedic

Prim. dr Marina Jolić

Neuropsihijatar, klinički neurofiziolog

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završila je na istom fakultetu. Završila je edukaciju iz oblasti Kliničke elektromioneurografije, Kliničke elektroencefalografije i Evoiranih potencijala. Radila je preko trideset godina na Klinici za neurologiju KC Niš kao klinički neurofiziolog na Odeljenju Kliničke neurofiziologije, a zadnje dve godine vodila je i specijalističku ambulantu za polineuropatije.

Učestvovala je u edukaciji brojnih lekara iz oblasti Elektromioneurografije i Evociranih potencijala u Srbiji. 2001 godine dobla je zvanje Primarijusa.

Do sada je kao autor i koautor publikovala i saopštila brojne radove u domaćim i internacionalnim časopisima na domaćim i internaionalnim skupovima.

Redovno prati domaće i intrnacionalne kongrese i novine iz oblasti neurofiziologije, neurologije i terapije bola.

Reumatologija:


Prof. dr Aleksandra Stanković

Specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije

Član ЕUSTAR-a ( Evropsko Udruženje za dijagnozu i lečenje sistemske skleroze). Prof.dr Aleksandra Stanković , rodjena je u Kruševcu.Medicinski fakultet završila je u Nišu, gde je završila magistarske i doktorske studije,specijalističke studije iz interne medicine kao i subspecijalizaciju iz reumetologije. Redovni je profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, u penziji.

Stručno usavršavanje obavila je u Parizu u bolnici Lariboisiere gde je obavila i istraživanja za doktoorsku disertaciju.

Bila je načelnik Klinike za reumatologiju i zamenik direktora Instituta Niška Banja. Objavila je preko 450 naučnih radova u domaćim i stranim referentnim časopisima. Rukovodilac u tri projekta Ministarstva za Nauku Republike Srbije.

Publikacije:
1. Jedan od autora udžbenika ’’Interna propedevtika’’,1991 godine.
2. Urednik poglavlja ’Bolesti lokomotornog aparata i vezivnog tkiva’’ u udžbeniku’’Interna medicina’’ i ’’ Interna medicina- primeri iz kliničke prakse’’, izdanja iz : 1994,1996, 2004 i 2010.
3. Antiartroični lekovi –hondoroprotektori,Terapija reumatičnih oboljenja, Beograd 1999.god.
4. Prevalence of the degenertive lesion in articular cartilage oh the human knee joint, Relationship with age. In : Epidemiology of osteoarthrosis, Paris, Ciba Geigy, 1981.
Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i medjunarodnim stručnim skupovima. Dobitnik je nagrada: Povelja Medicinskog fakulteta u Nišu, Povelja , plaketa i zahvalnica SLD-a, Nagrada za životno delo SLD-a.

Članstvo i aktivnosti :
Član redakcionog odbora časopisa „Acta Medica Mediana“,
Član redakcionog odbora časopisa „Acta rheumatologica Belgradensia“
Član redakcionog odbora časopisa“ Balneoclimatologia“
Predsednik Izvršnog odbora saveta Univerziteta u Nišu
Član predsedništva Udruženja reumatologa Jugoslavije
Predsednik vaća katedre za internu medicinu i fizikalnu medicinu sa rehabilitacijom
Član odbora za medicinske nauke Univerziteta u Nišu
Član republičke stručne komisije za internističke studije
Član predsedništva reumatološke sekcije SLD-a.

Neuromedic

Kardiologija:


Doc. dr Dragan Đorđević

internista- kardiolog

Doc. dr Dragan Đorđević, rođen je 1964. godine. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu u apsolventskom roku, 1990. godine. Od 1994. godine radi u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” u Niškoj Banji, na kardiologiji i kardiovaskularnoj rehabilitaciji. Magistrirao je 1997. godine, oblast kardiologija na Medicinskom fakultetu u Nišu. Specijalizaciju iz interne medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1998. godine sa odličnom ocenom. Doktorirao je 2003. godine, oblast kardiologija. Za asistenta pripravnika na predmetu Interna medicina izabran je 1998. godine, a sada je u zvanju docenta na katedri Interna medicina, oblast kardiologija na Medicinskom fakultetu u Nišu. Završio je obuku iz invazivne kardiologije (koronarografija) delom u Kliničkom centru Niš (2009. godine) i najvećim delom u Kliničkom centru Srbije (2010. godine), u Beogradu. Imao je obuku za implantaciju privremenih pejsmejkera (2010. godine). Imao je edukaciju iz oblasti ehokardiografije. Autor je i koautor (do 2019. godine) u više od 400 naučnih i stručnih radova.

Neuromedic

Doc. dr Tomislav Kostić

Dr spec. med Ivan Kostić

Dr spec. med Miroslav Krstić

Nefrologija:


Prof. dr Svetislav Kostić

internista- nefrolog

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu. Na istom fakultetu je završio specijalizaciju iz oblasti interne medicine, a zatim i magistarske, doktroske i subspecijalističke studije. Od 1978. godine radio je na Institutu za nefrologiju i hemodijalizu u Nišu. Takođe je radio kao vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu. Stručna usavršavanja obavljao je u bolnicama Tenon u Parizu i „ Edouard Herriot“ u Lionu u Francuskoj, gde je dobio i diplomu ASSISTANT ENTRANGER od strane Univerziteta. Takođe se usavršavao u Pragu u Institutu za kliničku i eksperimentalnu medicinu iz oblasti nefrologije, dijalize i transplantacije. Učestvovao je u realizaciji brojnih naučno- istraživačkih projekata, objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova u domaćim I inostranim časopisima, a koautor je u tri udžbenika. Izuzetno aktivno je učestvovao u otvaranju brojnih centara za dijalizu u Srbiji i Crnoj Gori. Za svoj uspešan rad dobijao je u više navrata brojna priznanja od strane Instituta za nefrologiju i društveno političkih organizacija.

Neuromedic

Hematologija:


Prof. dr Lana Mačukanović Golubović

internista- hematolog

Dr Lana Mačukanovic Golubović je rođena 1956. godine. Završila je Medicinski fakultet u Nišu sa prosečnom ocenom 9,61. Zasnovala je radni odnos kao lekar opšte medicine na Internoj Klinici na Odeljenju za hematologiju i imunoalergologiju 1983.g. Poslediplomske studije iz hematologije upisala je 1981/82 god. Magistarski rad odbranila 1987. g., a doktorsku disertaciju 1996. g. Januara 1990. g. položila je specijalistički ispit sa odličnom ocenom. Subspecijalizaciju iz hematologije ostvarila je 2005. g.

Izabrana je u zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu u Nišu 1991.god. na predmetu Interna medicina-oblast hematologija, reizabrana 1995.god., u zvanje docenta 1997.god, u zvanje vanrednog profesora 2002, a u zvanje redovnog profesora 2007. god.

Bila je direktor Klinike za hematologiju od 1997. do 2002 . god, a zatim načelnik Klinike za hematologiju.

Autor je i koautor u preko 200 stručnih i naučnih radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim skupovima; autor i koautor u preko 20 radova štampanih u celini u referentnim časopisima.

Učestvovala je kao mentor u izradi magistarskih i doktorskih teza, subspecijalističkih I diplomskih radova.

Neuromedic

Dr spec. med Dragana Drašković

internista- hematolog

Pulmologija:


Prof. dr Tatjana Pejčić

internista- pulmolog

Prof. dr Tatjana Pejčić završila je Medicisnki fakultet u Nišu kao najbolji student pete godine medicine sa prosečnom ocenom 9,44. Od 1987. god. radi u Klinici za plućne bolesti KC Niš. Magistrirala i doktorirala na istom fakultetu iz oblasti imunologije i pulmologije. Od 1992.god. je specijalista pneumoftiziologije, a subspecijalista pulmologije je od 2007. god.

Bila je asistent, docent, vanredni profesor , a sada je u zvanju redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Nišu, na predmetu interna medicina- oblast pneumoftiziologije.

Od 2014. god. je direktor Klinike za plućne bolesti KC Niš. Urednik je dve knjige iz oblasti pneumonija, učestvovala je u pisanju brojnih knjiga i udžbenika za studente i specijalizante Medicinskog fakulteta u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.

Organizator i učesnik je brojnih stručnih sastanaka, simpozijuma i kongresa iz oblasti respiratorne medicine u zemlji i inostranstvu. Od 2012. do 2016.god je bila predsednik pneumoftiziološe sekcije SLD.

Autor i koautor je u više od 150 stručnih i naučnih radova iz raznih oblasti pulmologije.

Član je Evropskog respiratornog udruženja, Respiratornog udruženja Srbije, Udruženja za sarkoidozu, WASOG-a- Svetske asocijacije za sarkoidozu i intersticijalne bolesti, UDAH- udruženje za astmu.

Recenzent je brojnih stručnih i naučnih radova u časopisima u zemlji i inostranstvu, kao i recenzent za knjige i protokole objavljene pri Ministartsvu zdravlja kao smernice za lečenje plućnih bolesti.

Član je republičke komisije za pulmologiju i Republičke komisije za tuberkulozu pri Minstarstvu zdravlja.

Neuromedic

Endokrinologija:


Dr spec med Danijela Milić

Dr spec med Sonja Kostić

Fiziklana medicina i rehabilitacija:


Doc dr. Hristina Čolović

Prim dr Zlata Vasović

Rođena je 1948. godine. Završila je Medicinski fakultet u Nišu 1979. godine,a specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije 1979. godine u Beogradu. Aktivno je učestvovala u radu stručnih sastanaka, simpozijuma, sekcija i kongresa. Radila je kao član komisije za spoljni stručni nadzor. Stekla je zvanje primarijusa 1998. godine.

U periodu od 1974. do 1975. godine radila je u Službi hitne medicinske pomoći u Kruševcu. Od 1975. do 1986. godine radila je u Zavodu za rehabilitaciju u Ribarskoj Banji. Završila je edukaciju iz lasero terapije. Od 1986. godine radila je u Domu zdravlja Niš na fizikalnoj medicini i rehabilitaciji. Više puta je pohvaljivana i 1996. godine nagrađena je zahvalnicom. Radila je kao šef fizikalne medicine i rehabilitacije, a zatim kao načelnik službe.

Neuromedic

Milena Blagojević

glavna sestra poliklinike

Rođena je 1984. godine u Aleksincu. Završila je srednju medicinsku školu u Nišu 2003. godine. Radi u ordinaciji NEUROMEDIC od 2016. godine

Neuromedic

Nemanja Stolić

Fizioterapeut

Rođen 1993 god. U Prištini.

Zavrsio je srednju medicinsku školu u Nišu smer fizioterapeut.

Stažirao je na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Kliničkom centaru Niš.

Neuromedic

Nikola Pešić

strukovni fizioterapeut

Rođen 1992 godine u Nišu. Završio srednju medicinsku školu u Nišu 2011. god smer fizioterapeut, a visoku medicinsku školu u Ćupriji 2015.god. Stazirao je u Domu zdravlja u Nišu.

Neuromedic

Zadovoljni pacijenti

Nemanja Vučić
Niš, 21 Godina

"Kolega iz Zagreba, koji ima iste diskuse kao i ja, a koji je primenio dekompresiju i rešio svoj problem, preporučio je i meni. Posle četvrte terapije već sam se osećao značajno bolje. Terapija je u toku. Mnogo hvala profesorki Đurić i ordinaciji Neuromedic što je počela prva u Nišu ovu bezbolnu i veoma uspečnu terapiju."

Pešić Jelisaveta
Kuršumlija, 42 Godine

"Imala sam bol od januara meseca u kičmi i duž leve noge. Nisam mogla da hodam i stojim na levoj peti od bolova. Primala sam razne injekcije i fizikalnu terapiju, ali bez uspeha. Saznala sam za ovu terapiju i već nakon treće bilo mi je znatno bolje, a posle pete rešila sam problem mog bola. Beskrajno sam zahvalna profesorki Đurić."

Sinadinović Jasmina
Vlasotince, 59 Godina

"Imam dva diskusa. L4-L5; L5-S1. Zahvaljujući dekompresiji posle 17 godina nemam bol u kičmi, u levom kuku i desnoj nozi. Profesorka Đurić, hvala Vam od srca, sada sam zdrava žena!"

Ilija Đurić
Niš, 42 Godine

"13 godina imao sam bol u kičmi i nogama, svašta sam probao i najzad sam našao sebi lek – dekompresiju. Od prve terapije osetio sam olakšanje, a nakon treće bio sam potpuno bez bolova. Svakom mladom čoveku koji ima diskus preporučujem ovu bezbolnu i uspešnu terapiju."

Anđelković Gordana
Vranje, 62 Godine

"Oko 18 godina imala sam bolove u donjem delu kičme i taj bol koji nije mogao da se podnosi. Posle 12 terapija, ja lepo živim bez bolova. Srećni su svi moji ukućani, posebno moje unuke Srna i Melanija."

Vuletić Biljana
Niš, 62 Godine

"Šta reći, došla sam kao invalid, a nakon dekompresije u trajanju od 15 dana izašla nasmejana i prezadovljna"

Snežana i Miloš Ilić
Leskovac, 1962, 1958 god

"Više godina imamo bolove u donjem delu kičme i vratu. Nakon dekompresije preporodili smo se, rešili bolova, nesanice, vrtoglavice, a terapija nam je bila relaksacija i uživanje bez bolova"

Mančić Vladiimir
Niš, 35 Godina

"Godinama sam imao bolove u kičmi. Sve dosadašnje terapije nisu mi otklonile uzrok, tek nakon dekompresije sam rešio svoj bol. Zadovoljan sam odnosom osoblja i sve pohvale Neuromedic timu."

Veselinov Nataša
Negotin, 41 Godina

"Posle 20 godina bolova u kičmi i nogama i jedne operacije kičme svoj blagodet i svoje zdravlje sam pronašla u ordinaciji Neuromedic. Posle drugog tremana već sam osetila poboljšanje, a posle 10 terapija mogu da hodam na levoj peti, što pre terapija nisam mogla."

Biljana Živić
Niš, 1976 god

"Posle 9 godina bolova u kičmi i saznanja da imam diskus, više je sve uticalo psihički na mene, a fizički na bol da ne pominjem. Ko ne proba, ne može znati jer dolaskom u Neuromedic koračam sigurnije, sa osmehom, bolove i ne osećam. Od srca zahvalna."

Ivanović Dragana
Aleksinac, 1976 god

"Imala sam bolove u kičmi 3 godine zbog kojih u poslednje vreme nisam mogla da hodam, spavam, sedim. Posle pete dekompresione terapije lumbalnog dela kičme bol se znatno smanjio, a posle desete potpuno nestao. Hvala Vam što primenjujete ovu metod i pomažete ljudima."