Neuromedic


Evocirani
potencijali

U našoj ordinaciji možete uraditi tri različita
modaliteta evociranih potencijala

 

Evocirani potencijali - EP

Različiti modaliteti evociranih potencijala, kako se u savremenoj neurofiziološkoj literaturi nazivaju multimodalni evocirani potencijali (MEP).

To su dijagnostički testovi koji se koriste za ispitivanje funkcije senzornih i senzitivnih sistema i njihovih prateći struktura. U zavisnosti od toga koji se sistem ispituje, primenjuje se i odgovarajuci stimulus. Za ispitivanje vizuelnog sistema upotrebljava se svetlost, za ispitivanje akustičnog sistema zvuk, za ispitivanje funkcije senzitivnog sistema električni ili mehanički stimulus i za ispitivanje funkcije motornih puteva elektricna ili magnetna stimulacija. Odgovor koji se dobija nakon izvesnog vremena predstavlja odgovor pojedinih struktura perifernog i centralnog nervnog sistema.

U našoj poliklinici rade se sledeći testovi:

-Vizuelni evocirani potencijali – VEP i elektroretinogram štapića i čepića -ERG

Indikacije za primenu VEP-a i ERG-a :

-Oboljenja optičkog nerva-neuritis nervi optici koji se cesto srece kao inicijalni simptom kod pacijenata sa multiplom sklerozom. Klinički znaci optičkog neurita su nagli gubitak vida pracen bolom u zahvaćenom oku ili se bol širi supraorbitalno. Pojačava se pokretanjem oka. Optički neuritis je obično jednostran, a ređe obostran.

- Kompresivne lezije očnognerva koje se sreću tumora hipofize i kraniofaringeoma.

-Kod oftalmoloških oboljenja: refrakcione anomalije, katarakta. ambliopija, glaucom, retinopatija, juvenilana i senilna makularna degeneracija.

Akustični evocirani potencijali
(AEP)

Primenjuju se kod smetnji sluha, oslabljenog ili izgubljenog sluha, zujanja u ušima, vrtoglavica-perifernog vertiga.

Služe za ispitivanje funkcije perifernog i centralnog dela akustičnog puta.

Indikacije:
Oboljenja slušnog nerva, tumori i vaskularne lezije moždano gstabla, periferni i centralni vertigo, multipla skleroza, povrede mozga, komatozna stanja, potvrđivanje moždane smrti.

Neuromedic Evocirani potencijali
Neuromedic Evocirani potencijali
Neuromedic Evocirani potencijali

Samosenzitivni evocirani potencijali - SEP

Ovaj test evociranih potencijala primenjuje se za ispitivanje funkcije senzitivnog sistema od perifernog nerva do senzitivnog korteksa u mozgu.
Stimulacijom perifernih nerava ruku, nogu i lica elektricnim stimulusom, nakon usrednjavanja stimulusa u odredenom frekventnom podrucju, registruju se odgovori na odredenim mestima ekstremiteta, kičmene moždine i mozga.

Kliničke indikacije:

-Oštećenja perifernih nerava i radiksa

-Lezije kičmene moždine u cervikalnom i torakalnom delu

-Cervikalna mijelopatija (kod diskus hernije u vratnom delu kičme)

-Povrede kičmene moždine

-Neuropatije

-Siringomijelija

-Multipla skleroza

-Cerebrovaskularna oboljenja

Ispitivanje vrši neurolog-neurofiziolog kao i medicinski tehnicar posebno edukovanih za ovakav vid ispitivanja, a uz pomoc aparata. Za primenu navedenog snimanja nema apsolutnih kontraindikacija. Metoda je bezbolna i traje 30 do 60 minuta.

Pored navedenih testova u poliklinici NEUROMEDIC, primenjuju se i somatosenzitivni evocirani potencijali nervusa trigeminusa – SEP trigeminusa, zatim, vestibularni evocirani mišićni potencijal – VEMP za ispitivanje funkcije nervusa vestibularisa. Najčešće se koristi kod perifernog i centralnog vertiga.